Juridische en maatschappelijke context

Hieronder vind je de lijst met regelgeving en overheidsdocumenten.

"Analyse van het KB van 24 april 2014 tot wijziging van diverse bepalingen inzake welzijn op het werk”, 1 januari 2016

Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de eindtermen voor het leergebied Nederlands van de basiseducatie (B.S. 13/03/2013)

Besluit van de Vlaamse Regering tot ontvankelijkheid en gelijkwaardigheid van aanvragen tot afwijking van de decretaal bekrachtigde eindtermen en ontwikkelingsdoelen ‘informatie – en communicatietechnologie’ in het basis – en secundair onderwijs (B.S. 14/04/2008)

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van bepaalde regels van de officiële spelling en van de spraakkunst van de Nederlandse taal (B.S. 21/06/1996)

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten, wat betreft het beleidsdomein Omgeving. (28/03/2017). Geraadpleegd op 18/12/2018, van https://codex.vlaanderen.be

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de inventaris van de in erfpacht gegeven onroerende goederen, de nadere regels en de inwerkingtreding van de vestiging van een recht van erfpacht voor de openbare psychiatrische zorgcentra, vermeld in artikel 16bis van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van de publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel en Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem (07/09/2015). Geraadpleegd op 18/12/2018, van https://codex.vlaanderen.be

Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2009 (B.S. 29/12/2008)

Decreet houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. (19/08/2016). Geraadpleegd op 18/12/2018, van https://codex.vlaanderen.be

Gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken (B.S. 01/08/1966)

Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 1, § 4bis, II, 20, § 1, f), f)bis, f)ter, en § 2, 25, § 2, e), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (BS, 20 september 2012)

“Long stay-afdeling in het psychiatrisch centrum Sint-Kamillus van Bierbeek”, 24 april 2016

Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "B. Neurochirurgie" van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen. (BS, 19 december 2017)

Protocol van de ministers, die de volksgezondheid onder hun bevoegdheden hebben, betreffende de registratie van de behandelingsaanvragen betreffende drugs en alcohol door middel van de Europese Treatment Demand Indicator, bl. 73454 (11/12/2015), Geraadpleegd op 18/12/2018, van https://codex.vlaanderen.be

SPA , Standpunt: Freya Van den Bossche wil nu de andere partijen in het parlement overtuigen om mee te streven naar een verbod op isolatie en fixatie voor jongeren onder de zestien. Dat zei ze na de studiedag‘Jeugdhulpverlening zonder dwang’, die ze samen met Kollectief Zonder Dwang organiseerde. Op de studiedag gingen zo’n 150 academici en mensen uit de jeugdhulp en de geestelijke gezondheidszorg op zoek naar alternatieven voor de isoleercel.
z.n. (2017, mei). sp.a wil isoleercel voor jongeren bannen. Opgehaald van s-p-a: https://www.s-p-a.be/artikel/spa-wil-isoleercel-voor-jongeren-bannen/

Verordening tot vaststelling van de begrippen gebruikt in artikel 28, § 8, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen. (BS, 31 januari 2005)

“wetgeving herstelwet”, 31 juli 1984

“wetgeving betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade”, 7 april 1965

“wetgeving betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn”, 7 juli 1976

Besluit van de regering betreffende de erkenning van de dienst voor <geestelijke><gezondheid> in Eupen (BS, 3 mei 1995)

Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Overlegplatform <Geestelijke> <Gezondheid> Gebied Brussel-Hoofdstad (BS, 30 augustus 2008)

Protocolakkoord van de ministers, die de volksgezondheid onder hun bevoegdheden hebben, met betrekking tot de vaststelling van een minimale dataset voor een gemeenschappelijke registratie in alle instellingen, actief rond <geestelijke> <gezondheid> (BS, 21 maart 2016)

Gemeenschappelijke verklaring voor de realisatie van een nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor ouderen. (BS, 12 december 2018)